Stadga för Kinesiska Företagarförbundet i Sverige

Stadga för Kinesiska Företagarförbundet i Sverige

(the Chinese Confederation of Industry and Commerce in Sweden (CCICIS))

Oktober 1, 2009

§1. Allmänna bestämmelser

1. Organisationsnamn:

The Chinese Confederation of Industry and Commerce in Sweden (CCICIS)

2. Organisations karaktär och syfte:

The Chinese Confederation of Industry and Commerce in Sweden (nedan kallat CCICIS) initieras gemensamt och drivs av affärsmän med kinesisk bakgrund i Sverige. CCICIS presenterar sin verksamhet i enlighet med dessa stadgar. CCICIS är en ideell, icke-religiös och en opolitisk organisation.

Syftet är att förena och samarbeta med alla företagare med kinesisk bakgrund i Sverige, och att tillvarata det svensk-kinesiska näringslivets intressen.

3. Organisationens uppgifter

1) Att sträva efter att förbättra lönsamhet och ekonomiska fördelar genom att anordna professionella seminarier och andra former av företagsseminarier. Att främja medlemmarnas utveckling inom industri och handelsföretagande.

2) Att tillhandahålla med aktuell affärsinformation, kultur- och underhållningsnyheter för medlemmarna, genom t ex webbplatser.

3) Att organisera arbetsgrupper för att hantera gemensamma problem och svårigheter i det kinesiska näringslivet i Sverige. Att sträva efter och bibehålla ekonomiska, juridiska och sociala rättigheter för kinesiska företag och affärsmän i Sverige.

4) Att genomföra kulturella, idrottsliga och andra former av social verksamhet för att främja solidaritet och vänskap mellan medlemmarna.

5) Att aktivt främja samverkan, kommunikation och vänskap mellan näringslivsaktörer runt om i världen och bidra till svensk näringslivs utveckling.

6) Att aktivt stödja eller sponsra kulturella och sociala aktiviteter för etniska kineser i Sverige.

4. Organisationssäte: Stockholm, Sverige.

§2. Medlemmar

5. Grundläggande villkor för att ansöka om medlemskap i samfundet. Sökanden måste:

1) Vara registrerade företagare med kinesisk bakgrund i Sverige;

2) Acceptera samfundets stadgar;

3) Betala medlemsavgift i enighet med samfundets stadgar.

6. Ansökan om medlemskap måste inkomma skriftligt till samfundets sekretariat och vinna godkännande av CCICIS-samfundets styrelse.

7. Medlemmarnas rättigheter

1) Ha rätten att rösta, och kanditera inom CCICIS;
2) Ha rätten att deltaga i relevant verksamhet som organiseras av samfundet;
3) Ha rätten att åtnjuta samfundets medlemsförmåner;
4) Ha rätten att framföra åsikter kring samfundets verksamhet;
5) Ha rätten att säga upp sitt medlemskap.

8. Medlemmarnas skyldigheter

1) Att upprätthålla samfundets stadgar och beslut;
2) Att medverka i uppdrag och aktiviteter inom samfundet;
3) Att betala medlemsavgift i tid, senast vid årsskiftet.

§3 Organisations Struktur

9. Kongressen

1) Kongressen är det högsta beslutande organet för CCICIS;
2) Kongressen fastställer syftet och ändringar i stadgar för CCICIS;
3) Kongressen väljer den verkställande styrelsen;
4) Kongressen godkänner styrelsens verksamhetsberättelse i CCICIS;
5) För alla kongressbeslut krävs medgivande av närvarande medlemmar med enkel majoritet; 6) Kongressen sammanträder en gång per år.

10. Verkställande styrelse

1) Verkställande styrelse väljs av kongressen och representerar CCICIS med stående fullmakt;
2) Verkställande styrelse väljer ordförande,verkställande vice ordförande och vice ordförande;
3) Verkställande styrelse utövar sina skyldigheter och rättigheter och ansvarar inför kongressen mellan årskongresserna;
4) Verkställande styrelse sammankallar till verkställande styrelsemöte varje kvartal;
5) Verkställande styrelse följer upp och justerar budgetens genomförande.

11. Ordförande

1) Ordförande tar övergripande ledarskap och bär huvudansvaret för ledningen i tvåårsperioder;
2) Verkställande vice ordförande assisterar ordförande i det dagliga arbetet. Verkställande vice ordförande är tillträdande ordförande vid sammanträden, vid ordförandens frånvaro, och utför dennes arbetsuppgifter; 3) Hedersordförande och konsulter för CCICIS nomineras och utses av den verkställande styrelsen. Ordföranden utfärdar certifikat.

12. Sekretariat

Generalsekreterare utnämns av ordförande, och kräver den verkställande styrelsens godkännande. Generalsekreteraren ansvarar för den dagliga aktiviteten i samfundet och därmed samordningen. Biträdande generalsekreterare bistår generalsekreteraren i detta arbete.

13. Revisionskommitté

1) Samfundet inrättar revisionskommitté. Det övervakar samfundets opartiskhet och rationalitet, och arbetar för att skydda de demokratiska institutionerna och rättsstatsprincipen;
2) Revisor väljs av kongressen;
3) Revisionskommitté sammanställer revisionsrapporter för godkännande av kongressen.

§4. Organisations Egendom

14. Samfundets intäkter

1) Medlemsavgift;
2) Statsbidrag, sponsring från individer eller företag;
3) Inkomster eller ersättningar genom aktiviteter, tjänster, eller samarbete;
4) Samfundets hela kapital och tillgångar tillhör samfundet. Ingen medlem skall uppta, förskingra eller otillbörligt distribuera samfundets kapital eller tillgångar.

15. Förbundets utgifter

1) Alla utgifter ska ske inom ramen av godkänd budget;
2) Utbetalning måste godkännas av två firmatecknare;
3) Kassören ska lämna redovisning med balans- och resultaträkning varje kvartal.

16. Ekonomisk revision

1) Styrelsen granskar föregående års bokslut vid det första styrelsemötet i början av varje kalenderår, för att godta revisorns revision och skattemässiga rapportering;
2) Kongressen tar ställning till den avgående styrelsens ansvarsfrihet.

§5. Förändringar av Konstitutionen och Organisationens Annullering

17. Ändring av stadga kan endast beslutas av en kongress med minst 2/3 närvarande delegater.

18. CCICIS kan upplösas endast av kongressen, med minst 4/5 närvarande delegater. På kongressen skall då även beslutas om likvidation och distribution av CCICIS tillgångar.

19. Ett oberoende finansinstitut sanerar all fonder, skulder och betydande anläggningstillgångar före samfundets annullering, och lämnar en detaljerad rapport efter saneringen till verkställande styrelse.

20. Kvarvarande egendom efter upplösning av samfundet används i etniska kineser i Sveriges intresse, och den offentliga välfärden i Sverige, under överseende av skatteverket.

21. Denna stadga verkar omedelbart efter godkännande av kongress.

22. Tolkningen av denna stadga tillhör den verkställande styrelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *